ติดต่อสอบถาม
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

1. ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โทร. 02-229-3014-5
2. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โทร. 02-229-3000


Contact
Monday - Friday Time 08.30 - 18.00 hrs.

1. Corporate Affairs Department, N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. : Tel. 02-229-3014-5
2. Information Counter Zone A, Queen Sirikit National Convention Center. : Tel. 02 229 3000