ประเภท

1. วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัวเวลา 03.30 น. แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 9 กลุ่มอายุ ดังนี้

ชาย หญิง
1. อายุไม่เกิน 29 ปี 1. อายุไม่เกิน 29 ปี
2. อายุ 30 - 39 ปี 2. อายุ 30 - 39 ปี
3. อายุ 40 - 49 ปี 3. อายุ 40 - 49 ปี
4. อายุ 50 - 59 ปี 4. อายุ 50 ปีขึ้นไป
5. อายุ 60 ปีขึ้นไป  

2. วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 04.30 น. แบ่งกลุ่มอายุ 10กลุ่มอายุ ดังนี้

ชาย หญิง
1. อายุไม่เกิน 15 ปี 1. อายุไม่เกิน 15 ปี
2. อายุ 16 - 39 ปี 2. อายุ 16 - 39 ปี
3. อายุ 40 - 49 ปี 3. อายุ 40 - 49 ปี
4. อายุ 50 - 59 ปี 4. อายุ 50 - 59 ปี
5. อายุ 60 ปีขึ้นไป 5. อายุ 60 ปีขึ้นไป

3. เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 6 กม. ปล่อยตัวเวลา 04.45 น. (ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ)

4. เดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 2.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. (ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ)

รายละเอียดประเภทของกิจกรรม

ระยะทาง เวลา ถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญ เสื้อที่ระลึก กลุ่มอายุ
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.**
03.30 น. 1-5 1-5 1 เสื้อวิ่ง+เสื้อ Finisher 9 กลุ่มอายุ*
มินิมาราธอน 10 กม.** 04.30 น.
1-3 1-3 1 เสื้อวิ่ง 10 กลุ่มอายุ*
ฟันรัน 6 กม. 04.45 น. - - 1 เสื้อวิ่ง ไม่แบ่งกลุ่ม
เดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 2.5 กม. 05.30 น. - - 1 เสื้อวิ่ง ไม่แบ่งกลุ่ม


*การแบ่งกลุ่มอายุของ Half Marathon และ Mini Marathon เป็นตามรายละเอียดด้านบน

** การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. บันทึกเวลานักวิ่งทุกคน ด้วยใช้ระบบ อัลติเมทไทม์มิ่งซิสเต็มส์ Timing Chips
Category

1. Half Marathon 21.1 km. : 9 categories

Male Female
1. 29 & Under 1. 29 & Under
2. 30 - 39 2. 30 - 39
3. 40 - 49 3. 40 - 49
4. 50 - 59 4. 50 & Over
5. 60 & Over  

2. Mini-Marathon 10 km. : 10 categories

Male Female
1. 15 & under 1. 15 & under
2. 16 - 39 2. 16 - 39
3. 40 – 49 3. 40 – 49
4. 50 - 59 4. 50 - 59
5. 60 & Over 5. 60 & Over

3. Fun Run 6 km. : Non competitive all categories

4. Charity Walk-Run 2.5 km : Non competitive all categories

ACTIVITIES DETAIL

Distance Starting Time Trophy Cash Prize Metal Shirt Age Group
Half Marathon 21.1 K ** 03.30 AM 1-5 1-5 1 R-Shirt+Finisher T-Shirt 9 Age Group*
Mini Marathon 10 K ** 04.30 AM
1-3 1-3 1 R-Shirt 10 Age Group*
Fun Run 6 K 04.45 AM - - 1 R-Shirt Non Competitive
Charity Walk-Run 2.5 K 05.30 AM - - 1 R-Shirt Non Competitive


*Please refer to Categories 1. and 2. for age group

**Use Ultimate Timing Systems for Half Marathon 21.1 km. and Mini Marathon 10 km.